resuldolaner.com Resul R?za DOLANER

resuldolaner.com
Title: Resul R?za DOLANER
Keywords:
Description: Resul R?za DOLANER Home Hakk?mda ?leti?im Home Arduino Etkinlik & Seminer ?rnek ?al??malar Sorunlar Yenilikler Y?netim Felsefesi Evrensel Windows Uygulamas?(Universal Windows App) Nedir? Nas?l Geli?ti
resuldolaner.com is ranked 2429845 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,863. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. resuldolaner.com has 43% seo score.

resuldolaner.com Information

Website / Domain: resuldolaner.com
Website IP Address: 91.227.6.15
Domain DNS Server: ns6.webarisi.com,ns7.webarisi.com

resuldolaner.com Rank

Alexa Rank: 2429845
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

resuldolaner.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,863
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $481
Yearly Revenue: $5,863
Daily Unique Visitors 1,478
Monthly Unique Visitors: 44,340
Yearly Unique Visitors: 539,470

resuldolaner.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 00:47:42 GMT
Server Apache

resuldolaner.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

resuldolaner.com Traffic Sources Chart

resuldolaner.com Similar Website

Domain Site Title
seemoreresults.ca Real Estate Agent White Rock, Abbotsford and Mission, Sutton Realty | Glen Seymour | See More Resul...
karnerbluemarketing.com Award-Winning Marketing Firm Integrating Brand | E-Business | SEO | Social Media - to Deliver Resul...
homelifemetropark.com Vaughan Real Estate|HomeLife Metropark Realty, Brokerage* | Higher Standards Agents... Higher Resul...
manabadico.in Manabadi Results India | Eamcet 3,Eamcet 3 dates,Eamcet 3 notification,Manabadi,Manabadi Exam Resul...
bellydancingcourse.com ? BellyDancingCourse? - The #1 Home Belly Dancing Class With 50 Video Lessons That Guarantees Resul...
wrapitreleaseit.com Wrap It Release It | Independent It Works Body Wraps Distributor | Firm, Tighten, Tone... See resul...
sarkariadda.in Sarkari Adda. Sarkari Result Sarkari Naukri 2016 Government Jobs 2017 - Sarkari Adda. Sarkari Resul...
keam.co.in KEAM 2016 Application Form, Sample Paper, KEAM login, Admit Card, Rank Predictor, Answer Key, Resul...
bigjoshyswimbaits.com Big Joshy Swimbaits- Original Designs, Made in Ohio. Crafted to have better action for better resul...
geophysicalsurveymethods.com Geophysical Survey Methods – Geophysical Survey Methods Continue to Evolve and Produce Better Resul...

resuldolaner.com Alexa Rank History Chart

resuldolaner.com aleax

resuldolaner.com Html To Plain Text

Resul R?za DOLANER Home Hakk?mda ?leti?im Home Arduino Etkinlik & Seminer ?rnek ?al??malar Sorunlar Yenilikler Y?netim Felsefesi Evrensel Windows Uygulamas?(Universal Windows App) Nedir? Nas?l Geli?tirilir? Evrensel Windows Uygulamas? (Universal Windows App), ilk olarak Windows 8 de tan?t?ld?. Ortak kod kullanarak desktop'a ve Phone farkl? ekran tasar?mlar? ile uygulama paketleyebiliyorduk. ?imdilerde ise Windows 10'un resmi olarak ??k???yla ve Visual Studio 2015'in ??k???yla daha güzel bir hal ald?. Visual Studio 2015 de tek bir proje dosyas?nda ortak kod ve ortak sayfa kullanarak Windows 10'a, […] Bilgisayar?m?zda H?rs?z Var! Arkada?lar benden size ?nemli bir bilgilendirme. Bir bili?imci olarak ?evremi uyarmak zorunday?m art?k. Twitter ,Youtube gibi siteler yasakland? ve bunlara girilemedi. Baz? arkada?lar?m?z bunlara ula?mak i?in fark?nda olmadan büyük bir hata yapt?lar. Sitelere ula?abilmek i?in proxy, dns, ip de?i?tirme gibi i?lere yarayan Zenmate, Tor, Vtunnel ve daha ad?n? duymad???m programlar kurdular. Evet bunlar ba?ar?l? bir […] iOS 7 Yay?nland?! Apple, iOS 7’nin güncellemelerini da??tmaya ba?lad?. Arayüzü ba?tan a?a?? yenilenen ve bir?ok yeni API deste?i sunan iOS 7’yi, iPhone 4/4S/5, iPad 2/3/4 ve iPad mini cihazlar?n?za kurabilirsiniz. iOS 6.1.3 veya 6.1.4 yüklü cihaz?n?z? Ayarlar>Genel>Yaz?l?m Güncelleme b?lümünden güncelleyebilir, istersiniz de PC veya MAC’inizde bulunan iTunes program?n? 11.1 sürümüne güncelledikten sonra, programdan güncellemeleri denetle se?ene?ine t?klay?p iOS 7’yi yükleyebilirsiniz. iTunes 11.1'i buradan indirebilirsiniz. Oracle Database 12c ile gelen yenilikler Sizlerle 17 eylül de jw Marriott Hotel yapilan OraclerDatabase 12c – Ankara Etkinli?inde ??rendigim yenilikleri paylasmak istedim. Veri Taban? Birle?tirilmesi 12c art?k bize farkl? veri tabanlar?n?n bir platformda ?al??mas?na olanak sa?l?yor. 12.1 12.x gibi sürümleri tek bir ?at? alt?nda ?al??mas?n? sa?lay?p, her veri taban? i?in ayr? sunucu yada ayr? bir server olu?turma i?ini ortadan kald?r?yor. […] Android Markette Yorumlara Dikkat Bir süredir geli?tiricilerin sorunlar?n? de?erlendirmeye alan Google, sonunda geli?tiricilerin isteklerinden birine cevap verdi. Art?k markette uygulamas? olanlarda yap?lan yorumlara cevap verebilecek. Daha ?nceden yorumlara Google+ vas?tas?yla ad soyad almaya ba?lam??t?. Ama yinede bu yeterli de?ildi. Geli?tiriciler, kullan?c?lar?n yanl?? yorum ve anlams?z yorum yapmalar?ndan ?ikayet?ilerdi. Art?k Geli?tiriciler yap?lan yorumlara cevap verebilecekler. Bu sayede sahte yorum ve haks?z yere […] Android Emulator “Get Google Play Services” ??zümü-2 May?s 3rd, 2016 Resul R?za DOLANER No Comments ? Merhaba, Bu konuya daha ?nce Android Emulator “Get Google Play Services” ??zümü ba?l??? alt?nda deyinmi?tik. Burada ikinci versiyon olarak API 21 (Android 5.0.1) i?in olan google play services paketini payla?mak istedim. ?ncelikle bize laz?m olan 2 tane google maps apk's?n? buradan indirelim. Eclipse>Window>Android Virtual Device Manager'? a?al?m. New diyelim. A?a??daki gibi ayarlar? yapal?m. Ayarlar? yapt?ktan sonra Android Virtual Device Manager üzerinde start edelim. Bundan sonra yapaca??m?z i?lemde emulat?rün a??k olmas? gerekiyor. ?ünkü apk lar? emult?rdeki android i?letim sistemine kuraca??z. ?imdi bizim android-sdk n?n oldu?u klas?re gidelim. Orandan platform-tools klas?rüne girelim. bendeki yolu D:\Android\android-sdk\platform-tools ?eklinde. Bu klas?rün i?erisine indirdi?iniz rar dosyas?ndaki iki tane apk y? koyuyoruz. Bundan sonraki i?lemleri komut penceresi (cmd) üzerinden klas?r i?erisindeki adb.exe yi kullanarak yapaca??z. ?imdi klas?r i?erisindeyken shift+mouse sa? t?k yapal?m ve Komut penceresini burada a? diyelim. Bunu yaparak cmd i?erisinde buraya elle tek tek yazarak gitmek yerine bu dizinden i?lem yapabilecek komut sat?r?na ula?m?? oluyoruz. Güzel ve kullan??l?d?r tavsiye ederim ?? ilk ?nce burada "adb install com.google.android.gms-6.7.76_(1745988-038)-6776038-minAPI9.apk" komutunu veriyoruz. ve kurulumu success diyene kadar bekliyoruz. Sonra "com.android.vending-4.4.22.apk?" komutunu veriyoruz. ve kurulumu success diyene kadar bekliyoruz. (Yukar?daki gibi) ??lem tamamlanm??t?r. G?nül rahatl??? ile kullanabilirsiniz. Xcode 7.3 Güncelleme Problemi Mart 31st, 2016 Resul R?za DOLANER No Comments ? Apple 21 Mart'ta yapt??? lansmanda yeni güncellemeler yeni cihazlar?n tan?t?ld???n? g?rdük. Her lansmanda olan güncellemeler ve versiyonlar yine tan?t?ld?. Bu lansmanda iOS 9.3 ile birlikte Mac OS 10.11.4 sürümü ve Xcode 7.3 g?rdük. Ama tüm güncellemeleri tam olarak ger?ekle?tirdi?im halde Xcode 7.2.1 versiyonu bir türlü güncelleyemedim. ?ok enterasan bir ?ekilde Güncellemerimde güncellenmi? olarak g?rülsede xcode u a?t???mda eski versiyon ile kar?? kar??ya kald?m. Bir süre ara?t?r?nca yaln?z olmad???m? g?rdüm. ??züm olarak ise yeni versiyonun *.dmg olarak indirilip kurulmas? olarak mutab?k kald?m. Art?k versiyonum 7.3… Bunun i?in https://developer.apple.com/downloads/ adresinden Xcode 7.3 ü dmg olarak indirip kurabilirsiniz. linke gitmekte s?k?nt? ya?arsan?z ?nce hesab?n?za login olup sonra adrese gitmeyi ?neririm..- Kodlamaya devam… ?? Yaz?l?mda Console Kullan?m? ?ubat 22nd, 2016 Resul R?za DOLANER No Comments ? Yaz?l?m geli?trirken kurtar?c?m?zd?r console kullan?m?. Uygulamay? ?al??yt?rd???m?zda tan?mlad???m?z bir de?i?kene de?er geldimi gelmedi mi, yapt???m?z bir sorgu geri d?ndü mü, d?ndüyse ne geldi? Ba?lant? kurdu?umuz web serviste ne d?ndü gibi bir y???n i?i arka planda uygulama ?al???rken g?rmemizi sa?lar. Uygulama ekran?na yazmadan usulce sessize arkadan bizi uyarar?r. Bazende kodumuz ?al???yor mu yada if stamement e girdimi diye merak?m?z? giderir araya yazd???m?z console koduyla. Ben burada farkl? dillerde ve programlarda kullan?lan bu yap?y? tek bir yaz?da toplamak istedim. Tümü olmasada kulland???m platformlar kadar?n? payla?aca??m. 1- ?ncelikle Dünya da bir numara olan Javascripte bakal?m. console.log("resuldolaner.com"); tabi bunu g?rmek i?in taray?c?n?z?n geli?tirici ara?lar?n? a?arak Console b?lümüne girmelisiniz. ?r: Chrome i?in F12->Console b?lümüne girmelisiniz. 2- Andorid – Java – Eclipse Eclipse Log.d("Tag", "Message"); bu kodu uygularken android.util.Log kütüphanesini eklemenizi isteyecektir. Mesaj? g?rmek i?in Window->Show View->Console yaparak console ekran?n?n a??k oldu?una emin olunuz. 3- iOS – Xcode – Object C NSLog(@"message"); yazarak g?rüntüleyebilirsiniz De?i?kenin ald??? de?erleri g?rmek i?in NSLog(@"Message %@", stringDegikenAdi); ?eklinde kullanabilirsiniz. 4- Windows Phone – C# – Visual Studio System.Console.WriteLine("Message"); yazarak g?rüntüleyebilirsiniz. ?imdlilik bu kadar akl?ma geldik?e ekleyece?im. “Y?neticinin g?revi kahraman olmak de?il, kahraman yeti?tirmektir.” ?ubat 1st, 2016 Resul R?za DOLANER No Comments ? Bu cümle ki?isel geli?im ve iyi y?netici olmayla ilgili kitaplarda rastlad???m?z cümlelerden biridir asl?nda. Ger?ek hayatta ise %100 g?rülen ve uygulanmayan durumlardan da biridir. Hele ki Kamu kurumlarda genelde kar??la?t???m?z durumdur bu. Her y?netici bir üstüne kar?? kendini g?stermek i?in ?n planda olmak isterler. Bir ürünün, bir i?in kahraman? olmak isterler. Tabi bunu yaparken as?l kahramanlar?n üstüne bazen bilerek, bazen de bilmeyerek bas?p ge?erler. ?al??anlar?n? basamak olarak kullan?p yükselmek isterler. Esas?nda insan?n do?as?nda vard?r kendini g?sterme iste?i. ??inde iyi olan kimseler, gü? motivasyonuna bak?lmaks?z?n y?netici konumuna getirildilklerinde baz? sorunlar olu?maya ba?lamaktad?rlar. Bu kimselerin ba?ar? motivasyonu yüksek ama gü? motivasyonu bu kadar hatta hi? yüksek olmayabilir. Ba?ar? motivasyonundan kast?m?z devam en iyiyi en güzeli ba?armak istemeleridir. En iyisi olmad??? zaman durumdan rahats?z olmalar?d?r. Bu iyi bir?eydir. Ama bunlar olu?urken bir ekip ile olu?tu?unun, bir tak?m ?al??mas?yla olmas?n?n ve bunun fark?nda olmak i?te bu gü? motivasyonudur. Gü? motivasyonu olmayan y?neticiler ba?ar? hazz?n? tatmak i?in her i?i kendileri yapmak isterler. Bunu yaparken ba?kalar?n?n ba?ar?lar?n? kendi ba?ar?lar? gibi g?sterirler. Tek isim olmak isterler. Bazen de tam tersi ekibindeki ba?kalar?n?n ba?ar?lar?n? kendi ba?ar?s? gibi g?rmeyebilir, yapt??? i?i kabullenmeyebilir. Oysa ki benlik de?il birlik bak?? a??s?yla yakla?mal?d?r. Y?netici kahraman olmamal?, kahraman yeti?tirmelidir ki daha iyiye daha güzele ekip olarak ula?abilsin ve y?netti?i ekibi ile ileti?im kurabilsin. Tabi bunlar?n olmas? i?in y?neticileri atayan y?neticilerinde bu ?zelliklere sahip olmas? gerekti?ini unutmayal?m ?? * ?e?itli kitaplardan ve makalelerden derlemedir. iOS Application Transport Security nedir? Ekim 6th, 2015 Resul R?za DOLANER No Comments ? iOS 9 ile birlikte uygulaman?zda "Application Transport Security has blocked a cleartext HTTP (http://) resource load since it is insecure. Temporary exceptions can be configured via your app's Info.plist file." hatas? almaya ba?lam?? olabilirsiniz. Peki ATS yani Application Transport Security nedir? Application Transport Security uygulama ve web hizmetleri aras?ndaki ba?lant?lar?n güvenli?ini art?ran bir ?zelliktir. Uygulamalar http ba?lant?lar? ile veri al??veri?inde bulunurlar. Bu ba?lant?lar genelde "https" olan güvenli ba?lant? prokolü ile yap?lmal?d?r. Ama uygulama i?erisinde http kullanman?z gerekirse o zaman bunu geli?tirdi?iniz uygulaman?n i?erisinde belirtmeniz gerekir. Bunuda info.plist i?erisine yazaca??n?z kod ile ATS yi devre d??? b?rakarak yapabilirsiniz. A?qa??daki kod blo?unu projenizdeki info.plist dosyas?na yap??t?r?rsan?z probleminiz ??zülecektir. NSAppTransportSecurity NSAllowsArbitraryLoads Detayl? Bilgi ??in: https://forums.developer.apple.com/thread/3544 https://developer.apple.com/library/prerelease/ios/technotes/App-Transport-Security-Technote/ ?zlü S?zler-1 A?ustos 10th, 2015 Resul R?za DOLANER No Comments ? "Zeki ?nsanlar? i?e al?p sonra onlara ne yapacaklar?n? s?yleme mant?kl? gelmiyor. Biz Zeki ?nsanlar? i?e al?r?z ki onlar bize ne yapacaklar?n? s?ylesinler." diyor rahmetli Steve Jobs amca. Bu bizim y?netim sistemimizde unutulmamas? gereken ?zlü s?zlerin ba??nda gelmeli bence. Hatta her y?netici, her sorumlu bunu masas?n?n bir kenar?na not etmeli ve hergün hat?rlamal?. ?ünkü ?o?u bunu unutuyorlar. Onlar de?il mi bizler i?e ba?larken, okul y?llar?m?zdan, mezuniyetimize, yabanc? dilimize, kariyerimize, yap???m?z i?lere bak?p ve belgeleyici sertifikalara isteyip ona g?re i?e alanlar. ??e ba?lad?ktan sonra sundu?umuz o kadaaar ?eye bir kenara koyup, bize i?imizi nas?l yapaca??m?z? s?ylemeleri ger?ekten anlams?z hale geliyor. üretkenli?in k?s?tlanmas?, fikirlerin daralt?lmas?, severek yapt???n i?ten so?utulmas? ve dahas? dahas?….. ?zlü S?zler serimizin a??l???n? bu s?zle yap?yorum ve konuyu "bizi bi dinleyin yaaa" diyerek kap?yorum ?? Evrensel Windows Uygulamas?(Universal Windows App) Nedir? Nas?l Geli?tirilir? Temmuz 29th, 2015 Resul R?za DOLANER No Comments ? Evrensel Windows Uygulamas? (Universal Windows App), ilk olarak Windows 8 de tan?t?ld?. Ortak kod kullanarak desktop'a ve Phone farkl? ekran tasar?mlar? ile uygulama paketleyebiliyorduk. ?imdilerde ise Windows 10'un resmi olarak ??k???yla ve Visual Studio 2015'in ??k???yla daha güzel bir hal ald?. Visual Studio 2015 de tek bir proje dosyas?nda ortak kod ve ortak sayfa kullanarak Windows 10'a, Windows Phone'a veya Xbox' a uygun bir uygulama ??kartabiliyorsunuz. Tek proje 3 platformda ?al???yor diyebiliriz. Bu tarz bir uygulama geli?tirmek i?in ?ncelikle Visual Studio 2015 RTM indirmelisiniz. yükleme esnas?nda Evrensel Windows Uygulama Geli?tirme Ara?lar?'ndaki ?zelliklerin se?ili olmas?na dikkat edin. Bu ara?lar olmadan, Windows 10 i?in evrensel uygulamalar geli?tirmek mümkün olmayacakt?r. Kurulum bittikten sonra VS 2015 a??l???nda yeni bir proje olu?turman?z? isteyecektir. Kullanmak istedi?iniz dile dayal? ?ablonu se?in. C #, Visual Basic, C ++ veya JavaScript. Bununda alt?nda Windows->Windows Universal se?ene?inden Blank App (Windows Universal) se?ip yeni bir Windows Universal App projesi olu?turup geli?tirmeye ba?layabilirsiniz. Solution Explorer da tek bir sayfa g?receksiniz. Art?k farkl? ekranlar i?in Windows 8.1 deki gibi farkl? sayfalar olu?turman?za gerek kalmadan ayn? sayfa üzerinde i?lem yap?p bütün platformlarda kullabilirsinz. Tabiki gerek tasar?msal gerek kodsal olarak kü?ük de?i?iklikler ve ?zellikler eklemeniz gerekecektir. Bunlarda uygulamay? geli?tridik?e ??renece?imiz ?eyler ?? Olu?turdu?unuz bir sayfan?n, farkl? cihazlarda nas?l g?rüntülendi?iniz g?rebilirsiniz Tasar?m (Design) ekran?nda üstte a??lan listeden bir cihaz se?ip farkl? boyutlarda g?rüntüleyebilirsiniz. Ayr?ca yatay veya dikey modda sayfay? g?rüntüleyebilirsiniz. Geli?tirdi?iniz tasar?m sayfas?n? masaüstünde yada Windows Phone da ?al??mas?n? test etme i?in bir cihaz se?erek ?al??t?rabilirsiniz. default olarak Yerel Makina(Local Machine) se?ilidir. Bununla masaüstünde ve tablette nas?l ?al??aca??n? g?rüntüleyebilirsiniz. ?rnek uygulaman?n anlat?m? i?in ve daha detayl? bilgi almak i?in Developing Universal Windows Apps videosunu izleyebilirsiniz. Ayr?ca Githup'ta Windows Universal Samples ad?yla yer alan birbirinden güzel ?rneklerden de faydalan?p, h?zl?ca uygulama geli?tirmeye ba?layabilirsiniz. Toplam 5 sayfa, 1. sayfa g?steriliyor.12345? Arduino Videolar? Arduino ile Android Uygulamadan Bluetooth... payla?an: rrdolaner Makaleler Arduino'nun kablosuz haberle?me teknolojisinde kullan?lmas? ve Mini Ak?ll? Ev Uygulamas? from Resul R?za Dolaner Twitter @RRDOLANER taraf?ndan g?nderilen tweetler Son Yaz?lar Android Emulator “Get Google Play Services” ??zümü-2 Xcode 7.3 Güncelleme Problemi Yaz?l?mda Console Kullan?m? “Y?neticinin g?revi kahraman olmak de?il, kahraman yeti?tirmektir.” iOS Application Transport Security nedir? Son Yorumlar iPhone’nun Hayal K?r?kl??? i?in rrdolaner Merhabalar Herkese… i?in rrdolaner Google’dan ilk Tableti “Nexus 7” i?in rrdolaner Google’dan ilk Tableti “Nexus 7” i?in Yunus Emre Ar?ivler May?s 2016 Mart 2016 ?ubat 2016 Ekim 2015 A?ustos 2015 Temmuz 2015 Haziran 2015 Kas?m 2014 Eylül 2014 A?ustos 2014 Haziran 2014 May?s 2014 Nisan 2014 Aral?k 2013 Eylül 2013 Temmuz 2013 May?s 2013 Nisan 2013 Ocak 2013 Eylül 2012 A?ustos 2012 Haziran 2012 May?s 2012 Kategoriler Anasayfa Arduino Etkinlik & Seminer ?rnek ?al??malar Sorunlar Yenilikler Y?netim Felsefesi Meta Giri? Yaz?lar RSS Yorumlar RSS WordPress.org Sayfalar Hakk?mda ?leti?im Resul R?za DOLANER 2012-2016 ?

resuldolaner.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: RESULDOLANER.COM
 Registrar: EVERYONES INTERNET, LTD. DBA SOFTLAYER
 Sponsoring Registrar IANA ID: 925
 Whois Server: whois.softlayer.com
 Referral URL: http://www.softlayer.com
 Name Server: NS6.WEBARISI.COM
 Name Server: NS7.WEBARISI.COM
 Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
 Updated Date: 18-apr-2016
 Creation Date: 03-may-2012
 Expiration Date: 03-may-2018
>>> Last update of whois database: Sun, 15 May 2016 23:05:07 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars